Tuyển dụng Tuyển dụng

MẪU HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ
17/04/2017

BAC A BANK- MÁI NHÀ CHUNG GẮN KẾT NHÂN TÀI

[BAC A BANK] Chi nhánh Vĩnh Phúc tuyển dụng
04/04/2017

BAC A BANK chi nhánh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhiều vị trí Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

[BAC A BANK] Chi nhánh Bắc Giang tuyển dụng
04/04/2017

BAC A BANK Chi nhánh Bắc Giang tuyển dụng nhiều vị trí 1. Phó Giám đốc chi nhánh 2. TP Hỗ trợ tín dụng 3. TP Kế toán và HC Quản trị 4. CV Quan hệ KH Cá nhân 5. CV Thẩm định Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

[BAC A BANK] Chi nhánh Huế Tuyển dụng
03/04/2017

Chi nhánh Huế tuyển dụng nhiều vị trí 1. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 2. Chuyên viên Thẩm định 3. Chuyên viên Kế toán Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2017

[BAC A BANK] Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng
19/04/2017

BAC A BANK Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhiều vị trí Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

[BAC A BANK] Chi nhánh Gia Lâm tuyển dụng
30/03/2017

BAC A BANK Chi nhánh Gia lâm tuyển dụng nhiều vị trí Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

[BAC A BANK] Khối Tài chính- Kế toán tuyển dụng
29/03/2017

1. Trưởng phòng Quản lý Tài sản Nợ- Có 2. Trưởng phòng kế hoạch 3.Chuyên viên Kế hoạch 4. Chuyên viên Thông tin quản lý 5.Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ-Có 6. Chuyên viên Tài chính Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

[BAC A BANK] Khối Thẩm định và Quản lý Tín dụng -Tuyển dụng
29/03/2017

1. Giám đốc Trung tâm quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh vốn 2. Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh vốn 3. Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ tín dụng Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

BAC A BANK Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng
07/04/2017

BAC A BANK Chi nhánh Hải phòng tuyển dụng nhiều vị trí: 1. TP Hỗ trợ Tín dụng 2. Chuyên viên QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp 3. Chuyên viên thẩm định 4. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng 5. Giao dịch viên Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

BAC A BANK Chi nhánh Đông Anh Tuyển dụng
27/03/2017

BAC A BANK CN Đông Anh tuyển dụng nhiều vị trí Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017

Trang 1 trên tổng số 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10