Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
31 46/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
32 47/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
33 44/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Tờ trình Thông qua Kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
34 45/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018;
35 50/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và cấp đổi Giấy phép BacABank nhằm phù hợp với hoạt động và quy định của pháp luật.
36 49/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị
37 35/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 04/04/2018 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát
38 51/TTr/HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Bảng giải trình rà soát Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
39 52/TB-HĐQT-BacAbank 10/04/2018 09/04/2018 Thông báo triệu tập họp ĐHCĐ 2018; Mẫu đăng ký tham dự ĐHCĐ 2018; Nội dung chương trình họp 2018; Mẫu phiếu biểu quyết 2018; Mẫu phiếu đóng góp ý kiến; Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2018; Mẫu ủy quyền tham dự đại hội 2018
40 35A/QĐ-HĐQT-BacABank 13/04/2018 02/04/2018 Quyết định số 35A/QĐ-HĐQT-BacABank ngày 02/04/2018 về thay đổi Ngày đại hội cổ đông.