Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
31 5536/NHNN-TTGSNH 22/07/2019 22/07/2019 V/v Chấp thuận tăng vốn của BAC A BANK năm 2019
32 5/35/UBCK-QLCB 24/08/2019 23/08/2019 V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
33 101/2019/TB-BACABANK 10/09/2019 10/09/2019 V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng nhằm thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của BAC A BANK
34 13/2019/CBTT-BACABANK 28/09/2019 19/09/2019 V/v Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
35 223/BACABANK 17/10/2019 17/10/2019 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
36 15/2019/CBTT-BACABANK 17/10/2019 17/10/2019 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
37 17/2019/CBTT-BACABANK 31/10/2019 31/10/2019 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp