Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 05/2016/BCTN-BACABANK 11/05/2017 09/04/2017 Báo cáo thường niên 2016
2 01/2017/BB/ĐHĐCĐ-BacABank 11/05/2017 15/04/2017 Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2017
3 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ-BacABank 11/05/2017 15/04/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017
4 232/2017/CV-BacABank 26/10/2017 25/10/2017 Công bố thông tin sửa đổi giấy phép hoạt động 2017
5 1021/QĐ-SGDHN 22/12/2017 21/12/2017 Quyết định chấp thuận đăng kí cổ phiếu BAC A BANK
6 1657/TB-SGDHN 22/12/2017 21/12/2017 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BAC A BANK
7 2017/CBTTTT-BacABank 22/12/2017 21/12/2017 Bản thông tin tóm tắt về BAC A BANK
8 67/BC-HĐQT-BacABank 18/01/2018 03/04/2017 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2016
9 2017. BC-BKS-BacABank 18/01/2018 30/03/2017 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát 2016
10 70/2017/BC-BĐH-BacABank 18/01/2018 04/04/2017 Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.