LÃI SUẤT

Lãi suất tiết kiệm
Kỳ hạn
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn - - 0.00
1 tháng - - 0.00
2 tháng 0.00 - 0.00
3 tháng 0.00 - 0.00
4 tháng 0.00 - 0.00
5 tháng 0.00 - 0.00
6 tháng 0.00 0.00 0.00
7 tháng 0.00 - 0.00
8 tháng 0.00 - 0.00
9 tháng 0.00 0.00 0.00
10 tháng 0.00 - 0.00
11 tháng 0.00 - 0.00
12 tháng 0.00 0.00 0.00
13 tháng 0.00 - 0.00
18 tháng 0.00 0.00 0.00
24 tháng 0.00 0.00 0.00
36 tháng 0.00 0.00 0.00