Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11 Quyết định 691/QĐ-SGDHN 01/11/2018 30/10/2018 V/v Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bắc Á
12 06/2018/CV/BACABANK 10/01/2018 10/01/2018 CV-NHNN Chấp thuận tăng vốn
13 02/TB-BacABank 17/01/2018 16/01/2018 Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
14 924/UBCK-QLCB 07/02/2018 05/02/2018 V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15 15/TB-HĐQT-BacABank 09/02/2018 09/02/2018 V/v Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023
16 QĐ-ĐHĐCĐ-BacABank 09/02/2018 09/02/2018 V/v Lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023
17 Mẫu - Bảng kê khai người có liên quan 09/02/2018 09/02/2018 Mẫu - Bảng kê khai người có liên quan
18 Mẫu - Báo cáo lợi ích liên quan 09/02/2018 09/02/2018 Mẫu - Báo cáo lợi ích liên quan
19 Mẫu - Biên bản họp nhóm 09/02/2018 09/02/2018 Đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
20 Mẫu - Giấy đề nghị đề cử 09/02/2018 09/02/2018 Đề nghị đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023