Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
21 Mẫu - Giấy đề nghị ứng cử 09/02/2018 09/02/2018 Đề nghị ứng cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
22 Mẫu - Sơ yếu lý lịch 09/02/2018 09/02/2018 Sơ yếu lý lịch - ban hành theo phụ lục 01 Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012
23 1072/NHNN-TTGSNH 22/02/2018 21/02/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc BAC A BANK thành lập 05 chi nhánh tại địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thái Bình, Lào Cai, Đồng Nai, Đăk Lăk.
24 54/2018/CV/BacABank 20/03/2018 16/03/2018 V/v Công bố thông tin tăng vốn điều lệ lên Website của Ngân hàng
25 QD29B HDQT 26/03/2018 15/03/2018 Ngân hàng TMCP Bắc Á thông báo về việc “Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 2018"
26 1732/UBCK-QLCB 29/03/2018 26/03/2018 V/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
27 TB1104/TB-VSD 29/03/2018 26/03/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
28 43/BC-HĐQT-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2017;
29 34/BC-BKS-BacABank 10/04/2018 04/04/2018 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát 2017;
30 36/BC-BĐH-BacABank 10/04/2018 09/04/2018 Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;