Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
41 Giấy Chứng nhận ĐKKD BACABANK 20/04/2018 20/04/2018 Giấy Chứng nhận ĐKKD BACABANK tăng vốn điều lệ 5.462.049.000.000 đồng
42 03/2018/BB/ĐHĐCĐ-BACABANK 24/04/2018 24/04/2018 Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
43 04/NQ/ĐHĐCĐ-BACABANK 24/04/2018 24/04/2018 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Ngân Hàng TMCP Bắc Á Năm 2018
44 CV195/2017/GCNCP-VSD-1 03/05/2018 27/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung BAC A BANK
45 TB3927/UBCK-QLCB 25/06/2018 25/06/2018 V/v chấp thuận hồ sơ chào bán Cổ phần riêng lẻ của Ngân hàng
46 Chấp thuận 4152/UBCK-QLCB 05/07/2018 04/07/2018 V/v Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
47 BAB - Đăng ký mua 11/07/2018 24/06/2018 Đăng ký mua - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Phương Thảo
 - Mã chứng khoán: BAB - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 450.000 CP  - Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/06/2018
48 2017/BCTN-BACABANK 23/08/2018 27/03/2018 Báo cáo thường niên 2017
49 ĐKKD BACABANK tăng vốn điều lệ 23/08/2018 13/08/2018 Giấy Chứng nhận ĐKKD BACABANK tăng vốn điều lệ 5.500.000.000.000 đồng