Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11 29/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018
12 28/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
13 30/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trình về Kinh phí thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
14 31/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 và bầu thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2019 -2024
15 32/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trình sửa đổi Điều lệ năm 2019
16 32/TT-HĐQT-BACABANK (Bảng giải trình) 11/04/2019 02/04/2019 Bản giải trình sửa đổi Điều lệ 2019
17 01/TT-BKS-BACABANK 11/04/2019 29/03/2019 Tờ trinh sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS năm 2019
18 01/TT-BKS-BACABANK (Bảng giải trình) 11/04/2019 29/03/2019 Bản giải trình Quy chế BKS sửa đổi
19 33/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trinh sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2019
20 33/TT-HĐQT-BACABANK (Bảng giải trình) 11/04/2019 02/04/2019 Bản giải trình Quy chế HĐQT sửa đổi