Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
21 34/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ 2019
22 34/TT-HĐQT-BACABANK (Phương án) 11/04/2019 02/04/2019 Phương án tăng vốn 2019
23 35/TT-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 Tờ trình Thông qua nội dung ủy quyền HĐQT 2018
24 DTNQ 2019 11/04/2019 02/04/2019 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2019
25 01/2019/BB/ĐHĐCĐ-BACABANK 23/04/2019 22/04/2019 Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
26 02/2019/NQ/ĐHCĐ-BACABANK 23/04/2019 22/04/2019 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên BAC A BANK Năm 2019
27 47/GP-NHNN 23/04/2019 16/04/2019 Giấy phép Thành lập và Hoạt động Ngân hàng TMCP
28 45/QĐ-HĐQT-BACABANK 24/04/2019 23/04/2019 Quyết định bầu chức danh các thành viên HĐQT ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2019-2024
29 02/QĐ-BKS-BACABANK 24/04/2019 23/04/2019 Quyết định bầu chức danh các thành viên BKS ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2019-2024
30 09/2019/CBTT-BACABANK 02/07/2019 01/07/2019 V/v Ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2019