Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 01/2016/BCBNRL-BACABANK 11/05/2017 12/08/2016 Báo cái tài chính bán niên riêng lẻ 2016
2 02/2016/BCBNRL-BACABANK 11/05/2017 12/08/2016 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2016
3 01/2017/BCTCRL-BACABANK 11/05/2017 24/03/2017 Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán 2016
4 02/2017/BCTCHN-BACABANK 11/05/2017 24/03/2017 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2016
5 QI/2016/BCTCRL-BACABANK 01/04/2016 31/03/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ QI/2016
6 QI/2016/BCTCHN-BACABANK 01/04/2016 31/03/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2016
7 QII/2016/BCTCRL-BACABANK 18/07/2016 15/07/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ QII/2016
8 QII/2016/BCTCHN-BACABANK 18/07/2016 15/07/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất QII/2016
9 QIII/2016/BCTCRL-BACABANK 19/10/2016 18/10/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ QIII/2016
10 QIII/2016/BCTCHN-BACABANK 19/10/2016 18/10/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất QIII/2016