Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q3/2018/BCTCHN-BACABANK 19/10/2018 30/09/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018
2 Q3/2018/BCTCRL-BACABANK 19/10/2018 30/09/2018 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Quý III - 2018
3 Q4/2018/BCTCHN-BACABANK 28/01/2019 20/01/2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018
4 Q4/2018/BCTCRL-BACABANK 28/01/2019 20/01/2019 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Quý IV - 2018
5 2018/BCTCRL-BACABANK 27/03/2019 25/03/2019 Báo cáo tài chính Riêng lẻ (đã kiểm toán) - 2018
6 2018/BCTCHN-BACABANK 27/03/2019 25/03/2019 Báo cái tài chính Hợp nhất (đã kiểm toán) - 2018
7 2018/BCTN-BACABANK 18/04/2019 10/04/2019 Báo cáo thường niên 2018
8 Q1/2018/BCTCRL-BACABANK 23/04/2018 31/03/2018 Báo cáo tài chính Riêng lẻ QI/2018
9 Q1/2018/BCTCHN-BACABANK 23/04/2018 31/03/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất QI/2018
10 Q2/2018/BCTCHN-BACABANK 20/07/2018 30/06/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2018
  • Trang
  • 1
  • 2