Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q3/2018/BCTCHN-BACABANK 19/10/2018 30/09/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018
2 Q3/2018/BCTCRL-BACABANK 19/10/2018 30/09/2018 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Quý III - 2018
3 Q4/2018/BCTCHN-BACABANK 28/01/2019 20/01/2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018
4 Q4/2018/BCTCRL-BACABANK 28/01/2019 20/01/2019 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Quý IV - 2018
5 Q1/2018/BCTCRL-BACABANK 23/04/2018 31/03/2018 Báo cáo tài chính Riêng lẻ QI/2018
6 Q1/2018/BCTCHN-BACABANK 23/04/2018 31/03/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất QI/2018
7 Q2/2018/BCTCHN-BACABANK 20/07/2018 30/06/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2018
8 Q2/2018BCTCRL-BACABANK 20/07/2018 30/06/2018 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q2/2018
9 2018/BCBNHN-BACABANK 23/08/2018 13/08/2018 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2018
10 2018/BCBNRL-BACABANK 23/08/2018 13/08/2018 Báo cáo tài chính bán niên riêng lẻ 2018