Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2019/BCTCHN-BACABANK 18/04/2019 15/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2019
2 Q1/2019/BCTCRL-BACABANK 18/04/2019 15/04/2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2019
3 Q2/2019/BCTCRL-BACABANK 19/07/2019 15/07/2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2019
4 Q2/2019/BCTCHN-BACABANK 19/07/2019 15/07/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2019
5 2019/BCBNRL-BACABANK 19/08/2019 15/08/2019 Báo cái tài chính bán niên riêng lẻ 2019
6 2019/BCBNHN-BACABANK 19/08/2019 15/08/2019 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2019
7 Q3/2019/BCTCHN-BACABANK 16/10/2019 11/10/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2019
8 Q3/2019/BCTCRL-BACABANK 16/10/2019 11/10/2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q3/2019
9 2019/BCTCHNQ4-BACABANK 04/02/2020 15/01/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2019
10 2019/BCTCRLQ4-BACABANK 04/02/2020 15/01/2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q4/2019
  • Trang
  • 1
  • 2