Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 BC/2015/BCKTRL-BacABank 09/06/2016 25/03/2016 Báo cáo kiểm toán riêng lẻ 2015
2 2016/NQ-HĐQT-BacABank 09/06/2016 30/03/2016 Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
3 26/TB-HĐQT-BacABank. 09/06/2016 30/03/2016 Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2016
4 02/2016/NQ/ĐHCĐ-BACABANK 09/06/2016 11/04/2016 Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Ngânh àng TMCP Bắc Á năm 2016
5 01/2016/BB/ĐHĐCĐ-BACABANK 09/06/2016 11/04/2016 Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016
6 2015/BCTN-BACABANK 09/06/2016 25/03/2016 Báo cáo thường niên 2015