Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1807/QĐ-NHNN 19/09/2018 14/09/2018 V/v Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bắc Á
2 119/QĐ-HĐQT-BACABANK 18/09/2018 18/09/2018 V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng và chuẩn bị công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng giám đốc dự kiến được bầu, bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2018-2023
3 195/2017/GCNCP-VSD-2 10/10/2018 04/10/2018 Văn bản chấp thuận sửa đổi bổ sung lần 2 ghi nhận chứng khoán lưu ký của BAB lên 5.500 tỷ
4 128/TB-HĐQT-BACABANK 19/10/2018 15/10/2018 Thông báo V/v Số lượng, Tiểu chuẩn, Điều kiện và Thủ tục ứng cử/ Đề cử thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2019-2024
5 Dự thảo QĐ-ĐHĐCĐ-BACABANK 19/10/2018 19/10/2018 V/v Lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024
6 Mẫu bảng kê khai người có liên quan 19/10/2018 19/10/2018 Mẫu Ban hành kèm theo Phụ lục 02 Công văn 324/2012TTGS-NHNN
7 Mẫu báo cáo công khai lợi ích liên quan 19/10/2018 19/10/2018 Mẫu Ban hành kèm theo Phụ lục 02 Công văn 324/2012TTGS-NHNN
8 Biển bản họp nhóm 19/10/2018 19/10/2018 Đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
9 Giấy đề nghị đề cử ứng viên 19/10/2018 19/10/2018 Giấy đề nghị đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
10 Mẫu sơ yếu lý lịch 19/10/2018 19/10/2018 Ban hành theo mẫu Phụ lục số 01 Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012