Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 19B/QĐ-HĐQT-BacABank 14/03/2019 08/03/2019 Quyết định số 19B/QĐ-HĐQT-BacABank ngày 08/03/2019 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
2 37/TB-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 09/04/2019 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019
3 DKDH-ĐHCĐ 2019 11/04/2019 09/04/2019 Mẫu đăng ký dự họp ĐHCĐ 2019
4 CT-ĐHCĐ 2019 11/04/2019 09/04/2019 Chương trình họp ĐHCĐ 2019
5 GUQDH-ĐHCĐ 2019 11/04/2019 09/04/2019 Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ 2019
6 TBQ-ĐHCĐ 2019 11/04/2019 09/04/2019 Mẫu Thẻ biểu quyết ĐHCĐ 2019
7 PYK-ĐHCĐ 2019 11/04/2019 09/04/2019 Phiếu đóng góp ý kiến ĐHCĐ 2019
8 27/BC-HĐQT-BACABANK 11/04/2019 02/04/2019 BC hoạt động của HĐQT và phương hướng hoạt động 2019
9 02/BC-BKS-BACABANK 11/04/2019 30/03/2019 BC hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động 2019
10 BCHD BDH 11/04/2019 02/04/2019 BC hoạt động của Ban điều hành và kế hoạch hoạt động năm 2019