Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 16/QĐ-HĐQT-BACABANK 02/03/2020 28/02/2020 V/v thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2020
2 20/QĐ-HĐQT-BACABANK 26/03/2020 19/03/2020 Quyết định V/v Gia hạn Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2020
3 21/TB-BACABANK 26/03/2020 26/03/2020 Thông báo V/v lùi thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
4 43/QĐ-HĐQT-BACABANK 01/06/2020 28/05/2020 V/v Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2020
5 ĐHĐCĐ 2020 05/06/2020 05/06/2020 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020
6 01/2020/BB/ĐHĐCĐ-BACABANK 20/06/2020 20/06/2020 Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
7 02/2020/NQ/ĐHCĐ-BACABANK 20/06/2020 20/06/2020 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Ngân Hàng TMCP Bắc Á Năm 2020
8 07/2020/CBTT-BACABANK 09/07/2020 09/07/2020 CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
9 5456/NHNN-TTGSNH 03/08/2020 29/07/2020 V/v Chấp thuận tăng vốn của BAC A BANK năm 2020
10 VB 5103/UBCK-QLCB 21/08/2020 20/08/2020 V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BAC A BANK