Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 BCTHQT2020 02/02/2021 28/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020
2 47/QĐ-SGDHN 22/02/2021 22/02/2021 V/v hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á
3 317/TB-SGDHN 22/02/2021 22/02/2021 V/v hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (MCK: BAB)
4 334/TB-SGDHN 24/02/2021 24/02/2021 Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
5 466/TB-VSD 01/03/2021 25/02/2021 V/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BAB từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HNX
6 1611/VSD-ĐK.NV 01/03/2021 25/02/2021 V/v Thông báo chuyển sàn giao dịch – Mã chứng khoán BAB
7 381/TB-SGDHN 02/03/2021 01/03/2021 V/v Bổ sung cổ phiếu của BAB vào danh sách chứng khoán không được phép ký quỹ
8 16/NQ-HĐQT-BACABANK 09/03/2021 09/03/2021 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2021
9 20/TB-BACABANK 16/03/2021 16/03/2021 V/v CBTT Thông báo về Ngày ĐCCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên BAB 2021
10 1039/TB-VSD 18/03/2021 17/03/2021 V/v ngày Đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán liên quan đến kế hoạch tổ chức ĐH thường niên năm 2021 của BAC A BANK