Thanh toán quốc tế

Dịch vụ thanh toán quốc tế tại BAC A BANK góp phần rút ngắn khoảng cách giao dịch quốc tế - Nhanh chóng - An toàn - Bảo mật thông tin

Chuyển tiền quốc tế

Đối tượng khách hàng
Doanh nghiệp xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán thông qua phương thức nhờ thu (D/A hoặc D/P).
Lợi ích ...

Thư tín dụng (L/C)

* Thư tín dụng nhập khẩu

Đối tượng khách hàng

- Doanh nghiệp nhập khẩu có hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng Thư tín dụng

Lợi ...

Nhờ thu

* Nhờ thu xuất khẩu
Đối tượng khách hàng

- Doanh nghiệp xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán thông qua phương thức nhờ thu ...