Cho vay Bổ sung vốn lưu động

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp để bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh: mua hàng hóa, nguyên vật liệu, các chi phí khác liên quan trực tiếp/gián tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh

Đặc điểm sản phẩm
  • Lãi suất vay vốn giảm 0,5%/năm so với quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
  • Số tiền cho vay tối đa: Tùy thuộc vào phương án kinh doanh ...
Đăng ký

Điều kiện vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ

Hồ sơ vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ

Đối tượng

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.