Cấp tín dụng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

Là sản phẩm phục vụ nhu cầu tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trực thuộc các lĩnh vực được chấp nhận bởi BAC A BANK.

Đặc điểm sản phẩm
  • Đáp ứng mục đích vay vốn đa dạng:
    • Bổ sung vốn lưu động
    • Đầu tư tài sản cố định
    • Xây dựng/sửa chữa nhà xưởng, văn phòng, cơ sở hạ ...
Đăng ký
  • Điều kiện vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
  • Hồ sơ vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
Đối tượng

Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam