Cấp tín dụng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

Là sản phẩm phục vụ nhu cầu tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trực thuộc các lĩnh vực được chấp nhận bởi BAC A BANK.