Cấp tín dụng ngắn hạn dành cho Nhà phân phối của CTCP Chuỗi thực phẩm TH

Là giải pháp tài chính giúp Nhà phân phối THFC vấn hành hiệu quả hoạt động kinh doanh, thương mại.

Đặc điểm sản phẩm
  • Đáp ứng mục đích vay vốn để Nhà phân phối thanh toán tiền hàng của CTCP Chuỗi thực phẩm TH, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính khác như phát ...
Đăng ký

Hồ sơ vay: Theo quy định BAC A BANK trong từng thời kỳ

Thời gian phê duyệt hồ sơ: Theo quy định BAC A BANK

Đối tượng

Nhà phân phối của CTCP Chuỗi thực phẩm THFC