Quy định Phát hành Cam kết cấp tín dụng

Là dịch vụ phát hành Thư Cam kết cấp tín dụng cho khách hàng nhằm giúp khách hàng chứng minh năng lực tài chính khi tham gia đấu thầu/xin cấp phép đầu tư dự án.

Đặc điểm sản phẩm

Phí dịch vụ: Theo quy định BAC A BANK trong từng thời kỳ

Số tiền phát hành tối đa: Số tiền phát hành nhỏ hơn hoặc bằng tổng nhu cầu vốn đầu ...

Đăng ký
  • Điều kiện: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ và các điều kiện cụ thể trong Quy định
  • Hồ sơ: Theo ...
Đối tượng
  • Cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân;
  • Pháp nhân/Tổ chức khác (không bao gốm Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức khác được ...