Dự án SMEDF

 BAC A BANK và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ & vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư đã ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp - góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hàng đầu thị trường.