Dự án SMEDF

 BAC A BANK và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ & vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư đã ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp - góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hàng đầu thị trường.

Điều kiện

Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn & vốn đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định

Đối tượng
  • Doanh nghiệp nhỏ & vừa Khởi nghiệp sáng tạo 
  • Doanh nghiệp nhỏ & vừa tham gia Cụm liên kết ngành 
  • Doanh nghiệp nhỏ & vừa ...
Lợi ích
  • Lãi suất thấp (cố định trong suốt thời gian vay theo từng khế ước nhận nợ) 
    • Ngắn hạn: 1,2%/năm 
    • Trung, dài hạn: ...