ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ EBANKING

Điều kiện và điều khoản khi sử dụng dịch vụ True Internet Banking và True SMS banking
(cập nhật ngày 1/5/2012)


QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ


Điều 1. Dịch vụ cung cấp


BAC A BANK cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm: Dịch vụ ngân hàng trực tuyến True Internet Banking, dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn di động True SMS Banking và các dịch vụ ngân hàng điện tử khác mà BAC A BANK cung cấp qua từng thời kỳ (sau đây gọi tắt là “dịch vụ”).


Điều 2. Cam kết của khách hàng.


2.1. Thực hiện các hướng dẫn về dịch vụ do BAC A BANK cung cấp.


2.2. Trừ khi đã thông báo trước cho BAC A BANK theo khoản mục 6.3 và 6.8 tại điều 6 của hợp đồng này, khách hàng thừa nhận rằng bất cứ hành động truy cập nào vào dịch vụ ngân hàng điện tử bằng tên truy cập với đúng mật khẩu truy cập và /hoặc các yếu tố định danh khác do BAC A BANK cung cấp cho khách hàng truy cập.


2.3. Đồng ý cung cấp tất cả thông tin mà BAC A BANK  yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ. Khách hàng đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho BAC A BANK  là chính xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật.


2.4. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử qua điện thoại di động, thư điện tử. Khách hàng đồng ý rằng:


a) Thông báo ngay cho BAC A BANK  bất kỳ sự thay đổi gì liên quan đến địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động của mình (cho dù những thay đổi này phát sinh do việc thay đổi số điện thoại mới, hoặc việc ngừng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp, hoặc do điện thoại khách hàng bị mất, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác). Trừ khi nhận được thông báo thay đổi của khách hàng, BAC A BANK  sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ qua địa chỉ email hoặc số điện thọai di động mà Khách hàng đã đăng ký.


b) Tin nhắn được gửi cho Khách hàng nếu việc gửi tin này đã được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ bất kể khách hàng có thực sự nhận được tin nhắn này không.


c) BAC A BANK không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin hoặc tin nhắn của ngân hàng điện tử và không chịu trách nhiệm về việc thông tin hoặc tin nhắn của dịch vụ ngân hàng điện tử bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền. Khách hàng đồng ý rằng ngân hàng được miễn trách nhiệm trong những trường hợp như thế này.


d) Đồng ý nhận tin nhắn do BAC A BANK  gửi tới để:


- Thông báo biến động số dư tài khoản trong trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng


- Thông báo OTP (Mật khấu giao dịch điện tử)


- Thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại


- Thông báo khác phục vụ cho việc thực hiên giao dịch điện tử với khách hàng.


2.5. Trong trường hợp thanh toán qua ngân hàng điện tử. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, số tiền thanh toán phải đám bảo không vượt quá hạn mức được phép sử dụng dịch vụ và số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng vào thời điểm thực hiện giao dịch, trừ trường hợp khách hàng được BAC A BANK cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản này.


Điều 3. Mật khấu, chữ ký điện tử sử dụng dịch vụ


3.1. Mật khẩu do BAC A BANK  cấp được sử dụng để định danh khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng phải thay đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên sử dụng. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách hàng nên định kỳ thay đổi mật khẩu.


3.2. Chữ ký điện tử là mã khóa bảo mật BAC A BANK  gửi cho khách hàng để chứng thực quyền hạn và trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Khi khách hàng dùng chữ ký điện tử để thực hiên thanh toán thì chữ ký điện tử có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ giấy.


3.3. Khách hàng phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu, chữ ký điện tử và các yếu tố định danh khác do BAC A BANK  cấp để đảm bảo rằng chỉ có khách hàng mới có quyền sử dụng dịch vụ và khách hàng phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bởi những người không có thẩm quyền. Mọi giao dịch thanh toán theo hóa đơn, chuyển khoản, nếu BAC A BANK  kiểm tra thấy đúng, đủ các yếu tố định danh theo quy định và cam kết trong Quy định này, thì sẽ mặc nhiên coi đó là ý chí của khách hàng, cho dù sau này phát hiện việc truy cập thông tin đó được thực hiện bởi người không có thẩm quyền: Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro và thiệt hại do việc sử dụng trái phép đó gây ra.


3.4. Để bảo vệ mật khẩu tránh bị rơi, mất, nhầm lẫn… Khách hàng cần ghi nhớ chứ không nên lưu mật khẩu ra giấy, điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị, phương tiện khác tương tự.


3.5. Khách hàng phải thông báo ngay cho BAC A BANK  để kịp thời xử lý khi tên truy cập, mật khấu, chữ ký điện tử và /hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi lộ; đồng thời khách hàng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác trong khi thông báo cho BAC A BANK.


Điều 4. Thời gian xử lý giao dịch.


4.1. Thời gian xử lý các giao dịch điện tử do khách hàng chủ động gửi yêu cầu:


a) Khách hàng được thực hiện giao dịch 24h trong ngày và 07 ngày trong tuần.


b) BAC A BANK sẽ gửi thông báo ngay cho khách hàng ngay khi có yêu cầu từ phía khách hàng. Trên thông báo giao dịch cuối kỳ, đối với những giao dịch nhận được sau thời gian chạy xử lý cuối ngày sẽ được hệ thống của BAC A BANK coi là giao dịch của ngày tiếp theo.


4.2. Thời gian xử lý giao dịch điện tử tin nhắn. Thông báo chủ động của Bac A Bank tới khách hàng:


a) BAC A BANK sẽ gửi thông báo cho khách hàng khi có thay đổi số dư trên tài khoản (Áp dụng với các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ)


b) Đối với các giao dịch trả lãi tự động, thu nợ tự động và chuyển tiền tự động (AFT)… của BAC A BANK  đối với khách hàng BAC A BANK  sẽ gửi thông báo biến động tài khoản sau 7h sáng của ngày kế tiếp.


Điều 5. Quyền và trách nhiệm của BAC A BANK.


5.1. BAC A BANK đảm bảo rằng hệ thống dịch vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ trực tuyến.


5.2.BAC A BANK không chịu trách nhiếm đối với thiệt hại, tốn thất của khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này do lỗi chủ quan của Bac A Bank


5.3. BAC A BANK  không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà khách hàng phải chịu phát sinh từ hoặc do:


a) Việc sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà dịch vụ cung ứng của những người được khách hàng ủy quyền; hoặc


b) Việc khách hàng để mất, mất cắp, lộ tên truy cập, mật khẩu, chữ ký điện tử và / hoặc các yếu tố định danh khác mà BAC A BANK  cung cấp dẫn đến người khác dùng thông tin này để sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà dịch vụ cung ứng; hoặc


c) Tính toàn vẹn hoặc xác thực của tin nhắn được gửi cho khách hàng; hoặc


d) Việc tin nhắn thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký; hoặc


e) Sự không nhất quán (hoặc ngắt quãng), trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của BAC A BANK bao gồm những không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được cung cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi gián đoạn do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán theo hóa đơn; hoặc


f) Bất cứ hành động bất khả kháng nào gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác.


5.4. BAC A BANK  có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, Bac A Bank có trách nhiệm thông báo trước cho khách hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.


5.5. BAC A BANK  không chấp nhận việc hủy bỏ chỉ dẫn thanh toán của khách hàng trong trường hợp tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng không đủ số dư; hoặc do tài sản của khách hàng đóng hoặc không hợp lệ; hoặc do nhà cung cấp dịch vụ không cho phép thực hiện thanh toán hóa đơn bằng phương tiện điện tử, và trong những trường hợp như vậy, BAC A BANK  sẽ gửi thông báo cho khách hàng.


5.6. BAC A BANK  không chấp nhận việc hủy bỏ chỉ dẫn thanh toán mà khách hàng đã thực hiện thành công. Việc hủy bỏ phải từ phía nhà cung cấp dịch vụ và phải được sự đồng ý của BAC A BANK 

5.7. BAC A BANK được quyền tự động trích nợ tài khoản đã đăng ký của khách hàng để thanh toán cho dịch cụ mà khách hàng sử dụng


Điều 6. Quyền và trách nhiệm của khách hàng.


6.1. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của BAC A BANK, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà dịch vụ cung cấp.


6.2. Nếu khách hàng cho rằng có một sự nhầm lần hoặc sai sót trong việc sử lý chỉ dẫn thanh toán của BAC A BANK , khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận dịch vụ hoặc các điểm giao dịch của BAC A BANK để được giải quyết. Những vấn đề có thể phát sinh là:


a) Bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý chỉ dẫn của khách hàng; hoặc


b) Có phát sinh giao dịch thanh toán hóa đơn mà không do khách hàng thực hiện; hoặc


c) Có sự giao lận trong việc sử dụng dịch vụ


6.3. Khách hàng có thể chấm dứt sử dụng vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho BAC A BANK  văn bản yêu cầu ngừng sử dụng theo mẫu mà BAC A BANK cung cấp tại các điểm giao dịch của BAC A BANK. Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, Khách hàng không được sử dụng tên truy cập, mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác do BAC A BANK  cung cấp.


6.4. Khách hàng có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… để có thể kết nối, truy cập an toàn vào dịch vụ.


6.5. Khách hàng chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng… do khách hàng sử dụng khi kết nối truy cập vào dịch vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và sử dụng ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ.


6.6. Khách hàng phải đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kì tên truy cập, mật khẩu truy cập, mà các yếu tố định danh khác mà BAC A BANK  cung cấp. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác bị mất lợi dụng, tiết lộ cho một người thứ ba và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của người thứ ba đó.


6.7. Khách hàng cam kết ủy quyền cho BAC A BANK được tự động trích nợ tài khoản đã đăng ký cho những dịch vụ mà khách hàng sử dụng


6.8. Tất cả các điều khoản và điều kiện này vẫn có hiệu lực sau khi khách hàng ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ. Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng dịch vụ, khách hàng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở chừng mực liên quan đến quyền và trách nhiệm của khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Điều 7. Chế độ phí.


7.1. Phí sử dụng dịch vụ BAC A BANK  công bố cho từng thời kì tại chi nhánh BAC A BANK  tùy theo đặc điểm của từng loại dịch vụ trên kênh ngân hàng điện tử.


7.2. Khách hàng ủy quyền cho BAC A BANK được quyền sử dụng trích nợ phí sử dụng dịch vụ trên bất kì tài khoản nào mở tại BAC A BANK  để thanh toán tiền phí sử dụng dịch vụ này.


7.3. Phí dịch vụ có thể thu trước, ngay hay ngay khi phát sinh giao dịch tùy vào từng loại hình thức dịch vụ mà BAC A BANK  cung cấp. Đối với hình thức thu trước phí dịch vụ, khách hàng thể không được hoàn trả lại số tiền phí trả trước tùy theo từng loại dịch vụ và quy định của BAC A BANK  theo từng thời kỳ.

Điều 8. Bản quyền.


Các thiết kế biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, báo cáo và thông tin khác do BAC A BANK  cung cấp trên dịch vụ là tài khoản thuộc sở hữu của BAC A BANK. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa mà không được sự cho phép bằng văn bản của BAC A BANK  đều coi là vi phạm pháp luật .

Điều 9. Thay đổi nội dung các điều kiện và điều khoản.


9.1.BAC A BANK có thể thay đổi nội dung các điều kiện và điều khoản này bằng cách gửi thông báo thay đổi cho khách hàng


9.2. Khách hàng được xem là nhận thông báo nếu:

a) Các thông báo này đã được đưa lên website của BAC A BANK tại địa chỉ http://www.baca-bank.vn hoặc


b) Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) mà khách hàng đã đăng ký với BAC A BANK; hoặc


c) Được thông báo tại các điểm giao dịch của BAC A BANK hoặc


e) Được gửi tới số điện thoại của khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.


9.3. Trường hợp đối với những thay đổi như: (1) tăng trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng, (2) hạn chế bớt các dịch vụ hiện đang cung cấp trên kênh ngân hàng trực tuyến, (3) giảm hạn mức giao dịch. Trừ khi những thay đổi này phải thực hiện ngay vì yêu cầu an ninh hoặc theo quy định của pháp luật, BAC A BANK sẽ thông báo cho khách hàng ít nhất trước 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực thay đổi của những thay đổi này.


Điều 10. Cam kết thực hiên và giải quyết tranh chấp.


Hai bên cam kết nghiêm chỉnh các điều khoản của Quy định này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giả quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi có trụ sở giao dịch của BAC A BANK để giải quyết.


Điều 11. Các thỏa thuận khác.


11.1. Quy định này điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam.


11.2. Quy định và các tài liệu kèm (bản đăng ký sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử) theo là một bộ phận không tách rời nhau. Bằng việc ký vào bản đăng ký sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử, các bên đã thống nhất và chấp nhận các điều khoản đã quy định. Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ những điều khoản, điều kiện như trên đã quy định liên quan đến pháp luật.

11.3. Quy định gồm 11 điều được lập bằng Tiếng Việt