Tin Sản phẩm - Dịch vụ

THÔNG BÁO VỀ LÃI SUẤT KỲ TÍNH LÃI THỨ 01

Thông báo về lãi suất Kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 của trái phiếu BAB202202-07L, BAB202202-07C và BAB202202-08C

- Căn cứ Bản Cáo bạch Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán trái phiếu ra công chúng và các Bản thông tin cập nhật Bản Cáo bạch liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;

- Căn cứ Thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 (Đợt 2) số 191/2022/TB-BACABANK ngày 26/12/2022

Ngân hàng TMCP Bắc Á xin thông báo về mức lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 của trái phiếu BAB202202-07L, BAB202202-07C và BAB202202-08C, cụ thể như sau:

Ký hiệu trái phiếu

BAB202202-07L

BAB202202-07C

BAB202202-08C

Tên trái phiếu

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022

Loại trái phiếu

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là Nợ Thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo các quy định pháp luật hiện hành

Mã trái phiếu

Mã Trái Phiếu sẽ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi BAC A BANK hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD

Mệnh giá trái phiếu

100.000 đồng/trái phiếu

Ngày phát hành

27/02/2023

27/02/2023

27/02/2023

Ngày đáo hạn

27/02/2030

27/02/2030

27/02/2031

Ngày thực hiện quyền mua lại

27/08/2024

27/02/2025

27/02/2026

Kỳ tính lãi thứ 01

Kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024

Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi thứ 01

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,1%/năm

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,3%/năm

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,5%/năm

Trong đó, “Lãi Suất Tham Chiếu”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi Suất Tham Chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu (30/01/2023)

Lãi Suất Tham Chiếu xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất (30/01/2023) của Ngân hàng TMCP Bắc Á là 9,4%/năm.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á xin thông báo lãi suất kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 đối với các trái phiếu như sau:

· Trái phiếu BAB202202-07L: 10,5%/năm

· Trái phiếu BAB202202-07C: 10,7%/năm

· Trái phiếu BAB202202-08C: 10,9%/năm

Trân trọng thông báo!