Tin Văn hóa - Xã hội

Lễ phát động "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" tại Đền Chung Sơn: GIEO MẦM XANH, GẶT HY VỌNG

Sáng 9/2, ti khuôn viên Đn Chung Sơn (Kim Liên, Nam Đàn)- Đn th gia tiên Ch tch H Chí Minh, đã din ra chương trình “Tết trng cây nh ơn Bác H”. S kin thc s mang tính truyn cm hng đ mi ngưi nhn rõ hơn ý nghĩa “gieo mm xanh, gt hy vng” qua tng mm cây đưc vun trng, tưi bón mi ngày.


“Trân quý Mẹ thiên nhiên, người cho ta tất thảy”
Mẹ thiên nhiên đã bao bọc ta khôn lớn, chúng ta, từng chút một, hãy gìn giữ màu xanh bằng hành động cụ thể

Gieo mm xanh, gt hy vng

Yêu thiên nhiên, gn gũi vi thiên nhiên, nên lúc sinh thi, không ch sng và làm vic trong mt không gian xanh mát, mà Ch tch H Chí Minh còn có tư tưng, triết lý sng rt tiến b v bo v môi trưng sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Quan đim sng hòa hp, ci to thiên nhiên đ phc v li ích con ngưi luôn là khát vng ln lao ca Ngưi vi mong mun có th ph xanh mi min đt nưc, đ Vit Nam mãi gi đưc ngun tài nguyên vô giá “rng vàng” dành cho các thế h tương lai.

Cui năm K Hi, ngày 28/11/1959, Ch tch H Chí Minh đã phát đng: Mùa Xuân là Tết trng cây/Đ cho đt nưc càng ngày càng xuân.

Khc ghi li dy ca Ngưi, nhân dân ta luôn nhit tình hưng ng các hot đng trng cây gây rng; hàng năm, “Tết trng cây" đã tr thành mt tp quán tt đp ca toàn dân trong nhng dp tết đến xuân v. Như chia sẻ xúc đng cAnh hùng Lao đng Thái Hương, Trưng ban qun lý Đn Chung Sơn: “Dù ch góp mt phn nhỏ bé, chúng ta đu nhn thc sâu sc: Thêm mt cái cây là thêm mt mm sng, thêm mt hành đng vì môi trưng sng ca chính chúng ta”.


Bà Thái Hương, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Tổng Giám đốc BAC A BANK, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, phát biểu trong Lễ phát động

Có th thy, nhng hot đng như thế này thc s là nhng s kin đy tính truyn cm hng; đ mi cơ quan qun lý, mi cơ quan đoàn th và đông đo ngưi dân thu hiu hơn ý nghĩa “gieo mm xanh, gt hy vng” qua tng cây non đưc vun trng, tưi bón mi ngày. Bi “Chung tay vì thế h mai sau, rt cn có s góp sc mnh m, quyết tâm t mi cp lãnh đo, mi ngành, t các doanh nghip theo đui chiến lưc phát trin bn vng”, Ch tch Tp đoàn TH, Ngân Hàng Bc Á chia s.

“Trân quý m thiên nhiên, ngưi cho ta tt thy” - Mẹ thiên nhiên đã bao bc ta khôn ln, chúng ta, tng chút mt, hãy gìn gi màu xanh bng hành đng c th, từ chăm sóc cây ci quanh không gian sng đến trng rng, phc hi rng đến bo v môi trưng sinh thái toàn din, phát trin kinh tế tun hoàn, thúc đy tăng trưng xanh”- Anh hùng Lao đng Thái Hương, Trưng ban qun lý Đn Chung Sơn chia sẻ.

i s dn dt ca n doanh nhân Thái Hương, sut trong tng chng đưng nhng năm qua, BAC A BANK và Tp đoàn TH đã thc s tr thành nhng đơn v tiên phong, luôn kiên tâm mc tiêu “Thân thin vi môi trưng” và “Vì con ngưi”, không ngng đóng góp giá trị đ mi mt vùng đt mà doanh nghip đt du chân đu tư và kiến to luôn có môi trưng xanh, sch, đp; nhân dân đa phương có mt môi trưng sng an toàn và trong lành.

Vi ưc mong tt đp v phong cnh ngày càng trong xanh, khí hu ngày càng điu hoà, kinh tế rng ngày càng ln mnh, mi dp Xuân v “Tết trng cây” thc s tr thành ngày hi ca toàn Đng, toàn dân ta. Trng cây, gây rng và bo v môi trưng sinh thái đã mang li giá tr thc tin, góp phn làm đp cnh quan môi trưng, nht là trong tình hình biến đi khí hu, ô nhim môi trưng như hin nay.

Vì mt trái đt mãi xanh

Ngh An, “Tết trng cây đi đi nh ơn Bác H đã tr thành nét đp văn hóa truyn thng và đưc duy trì thưng niên vi s tham gia tích cc ca các cp, các ngành, lc lưng vũ trang và toàn th nhân dân trong tnh.


Thêm một cây xanh là thêm một mầm sống, thêm một hành động vì môi trường sống của chính chúng ta

Là quê hương ca Ch tch H Chí Minh, thc hin li dy ca Ngưi, huyn Nam Đàn luôn xác đnh vic trng cây xanh là vic làm quan trng, gn lin vi quá trình phát trin ca huyn không ch cho hôm nay mà cho cả các thế h mai sau. Ông Nguyn Xuân Đc, Bí thư Huyn u Nam Đàn cho biết: Nhn thc đưc ý nghĩa to ln, nhiu mt ca phong trào trng cây, hàng năm, Nam Đàn đã tp trung trin khai các chương trình, d án phát trin rng, ph xanh đt trng đi núi trc. Và không ch mang li li ích v kinh tế, môi trưng, nhiu năm qua, “Tết trng cây” thc s tr thành mt nét đp văn hóa.

Ch tính riêng trong năm 2022, toàn huyn đã trng mi đưc 130 ha rng tp trung, gn 7.850 cây xanh cnh quan dc các tuyến đưng giao thông, trong khuôn viên tr sở làm vic các cơ quan, đơn v; hơn 30 nghìn cây ăn qu các loi ti các vùng đi và vưn h gia đình. Năm 2023, Nam Đàn phn đu trng mi 150 ha rng tp trung, 330.000 cây phân tán, tng bưc xây dng vưn rng sinh thái, tiến ti khép kín ph xanh đt trng, đi trc.

 

Ông Nguyễn Xuân Đức, Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Trin khai thc hin có hiu qu và đm bo kế hoch trng thêm 1 t cây xanh giai đon 2021 - 2025 theo tinh thn ch đo ca Thng Chính ph, nhng năm qua, phong trào trng cây, trng rng và bo v rng ca Nghệ An đã đt đưc nhiu kết qu quan trng. Ông Nguyn Văn Đ - Phó Ch tch UBND tnh cho biết: Din tích rng t nhiên ca tnh đưc qun lý, bo v tt; din tích, năng sut và cht lưng rng trng tăng nhanh; đ che phủ rng ca tnh đã đt trên 58,42 %. Qua đó, góp phn quan trng trong vic ch đng phòng, chng thiên tai, điu hoà khí hu, ci thin môi trưng sinh thái, làm đp thêm cnh quan thiên nhiên, bo tn đa dng sinh hc, nâng cao đi sng vt cht và tinh thn ca nhân dân, góp phn phát trin kinh tế - xã hi và gi vng an ninh - quc phòng.


Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch tỉnh Nghệ An tham gia trồng cây tại Đền thờ gia tiên Bác Hồ

Phát trin kinh tế - xã hi đi đôi vi bo v môi trưng, s dng tiết kim và hiu qu tài nguyên đã tr thành mt xu thế tt yếu và s quan trng ca mi quc gia - dân tc nói chung, ca mi tnh thành nói riêng. Vic bo v din tích rng hin có, trng cây, trng rng, trng thêm cây xanh trong giai đon hin nay li càng có ý nghĩa hết sc quan trng, góp phn to ra mt tim năng ca ci vt cht to ln cho đi sng ca mi gia đình và xã hi; đng thi góp phn hn chế ô nhim môi trưng, gi cho cnh quan xanh - sch - đp và không khí trong lành.

Đ tiếp tc thc hin li căn dn ca Bác v “Tết trng cây”; Ngh An đã t chc tuyên truyn sâu rng bng nhiu hình thc đến đông đo qun chúng nhân dân vmc đích, ý nghĩa ca Tết trng cây; vai trò, tác dng to ln, li ích toàn din, lâu dài, giá tr nhân văn ca vic trng cây, trng rng; phát trin và bo v tt din tích rng hin có, sng ng “Tết trng cây đi đi nhớ ơn Bác H bng tt c tinh thn, ý thc, trách nhim và quyết tâm cao nht, phn đu “nhà nhà trng cây, ngưi ngưi trng cây, toàn dân trng cây”, góp phn phát trin kinh tế- xã hi và đm bo an ninh - quc phòng, gim thiu các nh hưng tiêu cc ca biến đi khí hu.