Tin Sản phẩm - Dịch vụ

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU KỲ 01 CỦA MÃ TRÁI PHIẾU BAB122032

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã nộp hồ sơ thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2023 của mã trái phiếu BAB122032 tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đã được VSDC chấp thuận.

Trong đó, khách hàng lưu ý các thông tin sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
  • Tỷ lệ thực hiện: 8,4% / trái phiếu (01 trái phiếu nhận được 8.400 đồng).
  • Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách × (8,4% × 365)/365

  • Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
  • Ngày thanh toán lãi: 19/09/2023
  • Địa điểm thực hiện:
    • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
    • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của Người sở hữu trái phiếu tại ngày 19/09/2023.

Chi tiết thông báo đăng trên website VSDC: https://www.vsd.vn/vi/ad/161050

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng trên website BAC A BANK: www.baca-bank.vn – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2023/ Trang 10/ Công bố số 60/2023/CBTT-BACABANK.

Trân trọng thông báo!