Tin Sản phẩm - Dịch vụ

CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2022 (ĐỢT 3)

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán các mã sau:

  • Mã trái phiếu BAB123030 (Ký hiệu BAB202203-07L) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2023/GCNTPDN-VSDC ngày 13/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tại đây);
  • Mã trái phiếu BAB123031 (Ký hiệu BAB202203-07C) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 29/2023/GCNTPDN-VSDC ngày 13/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tại đây);
  • Mã trái phiếu BAB123032 (Ký hiệu BAB202203-08C) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 30/2023/GCNTPDN-VSDC ngày 13/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tại đây).

Ngân hàng TMCP Bắc Á xin trân trọng thông báo!